Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

ZUS: realizacje

Wojciech Stępień

Co to jest ZUS? To zakład ubezpieczeń społecznych. Interesują nas prawne postacie zakładu. Są nimi: funkcjonalnie odrębna jednostka, stanowiąca część przedsiębiorstwa (zwanego przedsiębiorstwem macierzystym), oraz rodzaj nieformalnej umowy losowej, która może być hazardem. Musimy zatem rozpatrzyć dwie możliwe realizacje ZUS-u.

 

 

Realizacja 1

Rozpatrzmy ubezpieczenia społeczne realizowane przez funkcjonalnie odrębną jednostkę, stanowiącą część przedsiębiorstwa (zwanego przedsiębiorstwem macierzystym). Od razu napotkamy podstawowy problem, jakim jest wskazanie przedsiębiorstwa macierzystego. Jeśli zadaniem odrębnej jednostki jest realizacja ubezpieczeń społecznych, kto (bądź co) w takim wypadku spełnia tę rolę? Skupiamy się na istocie ubezpieczeń społecznych. Odwołujemy się do właściwej ustawy, tj. do Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (z późniejszymi zmianami). Ustawa definiuje system ubezpieczeń społecznych jako system ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, ubezpieczeń w razie choroby i macierzyństwa, zwanych w ustawie „ubezpieczeniami chorobowymi”, oraz ubezpieczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanych w ustawie „ubezpieczeniami wypadkowymi”. W ustawie możemy również zapoznać się z licznymi zasadami określonymi w ustawie, co stawia nas przed kolejnym problemem pierwszej realizacji ZUS-u, mianowicie z ogromem papierkowej i umysłowej roboty przeznaczonej na same definicje prawne. Nikt nie czyta ustaw. Nawet ludzie, którzy je piszą, a tym bardziej ludzie, którzy je sponsorują i przepychają w legislaturze. Nie mówiąc o ludziach, których te ustawy dotyczą. Pomińmy fanatyków i elementy zaangażowane. Przeciętny ubezpieczony nie wie, na co konkretnie idą jego pieniądze, co uwypukla niebagatelną zaletę pierwszej realizacji ZUS-u. Odrębna jednostka uchwalona ustawą odpowiada przed elementem stojącym na straży ustawy. Kontrolę nad odrębną jednostką sprawuje zapewne inna odrębna jednostka stanowiąca część tego samego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwem macierzystym, możemy założyć bez odwoływania się do ustawy, jest Państwo. Czym jest Państwo? To struktura powołana do ochrony uprawnień jednostek. Kontrolę nad ZUS-em sprawuje Państwo. ZUS sprawuje kontrolę nad ochroną uprawnień jednostek w zakresie ubezpieczeń społecznych. Ustawa określa składki, jakie jednostki uiszczają na poczet ustawowej działalności jednostki, jaką jest ZUS. Jednostki łączą się i koagulują w formie zakładów. Pierwsza realizacja ZUS-u zakłada koagulację pierwszego rzędu, tj. asynchroniczne wyodrębnianie podzespołów jednostkowych. Wchodzą one w skład spektrum finansów. Chromatyczne widmo finansów zakłada racjonalne wybory jednostek. Jednostki nie dokonują racjonalnych wyborów, ich decyzje są asynchroniczne, tak jak ich koagulacja. W pierwszej realizacji ZUS przyjmuje postać oddziałów, inspektoratów, biur terenowych oraz punktów informacyjnych. Kontrolę nad postaciami ZUS-u sprawuje Centrala Zakładu. Centrala Zakładu jest w równym stopniu odrębną jednostką wobec ZUS-u, jak ZUS jest odrębną jednostką wobec Państwa. Ten element pierwszej realizacji nazywamy Decentralizacją. Decentralizacja ma na celu dezorientację jednostek uiszczających składki. Dezorientacja jednostek jest niezbędnym warunkiem pierwszej realizacji ZUS-u. Wyodrębniamy kolejne cechy pierwszej realizacji ZUS-u i umieszczamy je na wykresie kołowym. Wykresy kołowe są najlepszą formą graficznej reprezentacji ZUS-owskiego układu współrzędnych. Zalecane są także wykresy skrzynkowe, pudełkowe jak i diagramy Venna. Obszarem zawierającym w sobie inne obszary jest obszar Centrali, który jest jednocześnie obszarem odrębnym (o czym mowa wyżej). Pierwsza realizacja ZUS-u zakłada wzajemne wykluczanie się obszarów, o czym mowa niżej:

– obszar ZUS-u to potencjalne życie po śmierci
– ZUS jest z definicji zbiorem i funkcją
– funkcja ZUS-u to wieczna sinusoida
– zbiory ZUS-u to śmierci jednostek oraz wypadki przy pracy
– dziedziną funkcji ZUS-u jest macierzyństwo
– przeciwdziedziną funkcji ZUS-u jest aborcja

W przypadku pierwszej realizacji, ZUS przyjmuje postać dłużnika.

 

 

 

Realizacja 2

Rozpatrzmy ZUS jako budkę z hot spotem. Budka z hot spotem to obszar zakładów losowych. W skład obszaru zakładów losowych wchodzą wzajemnie tożsame punkty. Do punktów mają wstęp tylko osoby pełnoletnie, niekoniecznie zatrudnione. Celem wejścia do punktów w przypadku osób (zwanych dalej jednostkami) są pieniądze. Tak jak i w pierwszej, tak i w drugiej realizacji ZUS ściąga składki z jednostek. Wysokość świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych nie określa ustawa, lecz – w myśl filozofii wolnego rynku – przedsiębiorczość w obrębie hot spotu. Jednostki określają swoją przedsiębiorczość w formie gry. Gra nie zakłada znajomości reguł ani ustaw. Akty prawne nie obowiązują na obszarze punktów. Na obszarze punktów obowiązuje wolna konkurencja. Czym jest wolna konkurencja w kontekście ubezpieczeń społecznych? Druga realizacja ZUS-u przyjmuje postać hazardu. Hazard to zakład w postaci umowy losowej. Każdy ubezpieczony (gracz) ma w świetle zakładu równe szanse na wypłatę świadczeń. Kontrolę nad ZUS-em pełni w tym przypadku, podobnie jak w przypadku pierwszej realizacji, Państwo, lecz tym razem jedynie w kompetencji gwaranta wypłat. Gwarant wypłat skupia pulę zakładów. W przypadku braku wytypowania zwycięzcy pula powiększa się o kolejne składki uatrakcyjniając wypadki w pracy oraz choroby i macierzyństwa. Śmierć nagradzana jest bonusem w postaci funduszu Morbid Total Return Fund. MTRF to międzynarodowy schemat spełniający wytyczne unijnych regulacji. Kontrolę nad funduszem sprawuje Państwo jako gwarant pochówku. Pogrzeby finansowane są z funduszów rezerwowych zasilanych przez hot spoty. Wolna konkurencja oznacza zdolności manualne oraz cwaniactwo. W drugiej realizacji rolę dezorientacji spełnia desperacja uczestników gry. Desperację uczestników gry można zapisać poniższą formułą:

Δ = x*Φ/(365-y)-Ω

gdzie:

Δ – desperacja gracza
x – ilość dni, w których gracz pozostaje niezatrudniony
Φ – współczynnik koagulacji
y – dzień roku, w którym obliczana jest desperacja
Ω – poziom cwaniactwa

Współczynnik koagulacji zależny jest od stopnia, w jakim pierwsza realizacja wpływa na drugą w odczuciu gracza. Poziom cwaniactwa to wartość chaotycznie zmienna determinowana przez warunki panujące na rynku. Rynek to akumulacja cwaniactwa. Przez akumulację cwaniactwa rozumiemy nieregulowaną konkurencję. Druga realizacja ZUS-u zakłada poniższe schematy:

– oszustwa podatkowe
– składanie fałszywych oświadczeń
– zatrudnianie niepełnosprawnych w celu wyłudzenia świadczeń
– kampanie wyborcze mające na celu zdobycie władzy
– zdobywanie władzy mające na celu wchodzenie w posiadanie pieniądza
– pieniądze
– instrumenty pieniężnopodobne
– certyfikaty
– bony
– obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu

Hazard zakłada chciwość oraz chęć wygranej. Są to składniki wzajemnie odrębne. Druga realizacja ZUS-u wymaga zgody Ministra Finansów. Ustawa nie przewiduje publikacji zgody w wyniku braku ustawy. Brak ustawy wynika wprost z definicji ZUS-u drugiej realizacji. Obywatele oświadczają przynależność do konkretnej realizacji za pomocą upubliczniania decyzji.

 

######

Materiał z ZUS-owego „Nośnika”: przejdź do spisu treści

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku