Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Author Archive

Centrum Bezrobocia imienia świętego Mateusza

Posted on: 2 maja, 2016 by Paweł Stefan Załęski

Witamy.

Jeśli trafiłaś na tę stronę, to znaczy, że bliskie Ci są rozwiązania socjalne gwarantowane przez instytucje państwowe, a ściślej przez demokratyczne państwo opiekuńcze. To znaczy także, że interesuje Cię możliwość korzystania z nich.

Uniwersalistyczne państwo opiekuńcze to zespół instytucji, których celem jest zapewnienie dobrobytu wszystkim obywatelom, niezależnie od ich statusu społecznego i ekonomicznego, poprzez zapewnienie im dostępu do szeregu dóbr publicznych takich jak opieka zdrowotna, ubezpieczenia rentowe i emerytalne, edukacja, nauka, opieka dzieci, kultura fizyczna, kultura i sztuka. Państwo opiekuńcze to nie tylko przychodnie i szpitale, żłobki i przedszkola, szkoły i uniwersytety, ale także muzea, galerie, teatry, filharmonie, parki, rezerwaty przyrody, publiczna komunikacja czy, wreszcie, publiczny dostęp do internetu.

Państwo opiekuńcze może działać sprawnie wyłącznie dzięki systemowi progresywnych podatków umożliwiających redystrybucję świadczeń społecznych i alokację środków ekonomicznych – zapobiegającą nadmiernej koncentracji kapitału, szkodliwej dla gospodarki i dla demokracji. Progresywne podatki są głównym orężem walki z tzw. efektem św. Mateusza, czyli polaryzacji ekonomicznej społeczeństwa. Wprowadzany systematycznie przez neoliberalnych polityków system podatków liniowych prowadzi do wzrostu nierówności społecznych i rozwoju państwa policyjnego chroniącego przywileje i majątki ponadnarodowych korporacji i wyzyskującego wysokimi podatkami zwykłych obywateli.

W chwili obecnej przeciętny polski pracownik płaci pięciokrotnie wyższe podatki niż zagraniczne korporacje. Obciążenia podatkiem na rzecz ZUS-u (zdrowotne, rentowe, emerytalne, chorobowe, wypadkowe i fundusz pracy) wynoszą w sumie 45,28% płacy, do tego dochodzi podatek PIT 18%, w efekcie czego osiągamy w sumie ponad 63% naszej pensji skonfiskowanej przez państwo. Tymczasem obce korporacje nominalnie płacą 19% podatku CIT, przy czym mogą odliczać od niego swoje wydatki, czego nie może robić przeciętny polski obywatel, dzięki czemu efektywna stopa płaconego przez nie podatku wynosi według wyliczeń zaledwie 12%.

 

 

Oceniamy, że obecny system podatkowy w Polsce jest wyjątkowo nieracjonalny i ukształtowany przez korporacyjny lobbing i przekupywanie posłów, którzy systematycznie obniżali podatki dla korporacji, a podwyższali podatki od pracowników. To feudalny system podatkowy i należy go zmienić przede wszystkim głosując na posłów, którzy opowiadają się za systemem progresywnych podatków.

Polityka podatkowa jest według nas głównym czynnikiem wpływającym na sytuację osób ubogich, sposoby i rodzaje zatrudnienia oraz działanie instytucji państwa opiekuńczego. Działania informacyjno-edukacyjne na temat funkcji i wpływu podatków progresywnych na społeczeństwo, państwo i rynek pracy są jednym z najważniejszych celów naszej organizacji.

Nasza organizacja działa na rzecz poprawy dostępności, osiągalności i zakresu publicznych świadczeń społecznych poprzez działania badawcze, informacyjno-edukacyjne oraz poradnictwo prawno-podatkowe. Pracujemy nad stworzeniem reprodukowalnych ram instytucjonalnego pośrednictwa pomiędzy obywatelami a pozostałościami państwa opiekuńczego w Polsce.

W zakresie naszego zainteresowania i działań znajdują się szczególnie osoby bez pracy, bez stałego zatrudnienia, pracujące dorywczo oraz nisko zarabiające.

„Albowiem wszelkiemu mającemu będzie dano, i obfitować będzie,
a temu, który nie ma, i to, co się zda mieć, będzie wzięto od niego.”
Mat25:29

 

 

Umowa za trzy grosze

Członkiniom naszej organizacji proponujemy możliwość wolontarystycznej pracy za symboliczną płacę przy kampaniach informacyjno-edukacyjnych jako element programu „Umowa za trzy grosze”. Promujemy w ten sposób formę zapewniającego ciągłość pracy, długoterminowego mikrozatrudnienia na umowę-zlecenie.

Program ten ma charakter eksperymentalno-performatywnego działania na rzecz redukcji stopy bezrobocia i odciążenia urzędów pracy w sposób alternatywny do istniejących. Pozwala on na uniknięcie statusu osoby bezrobotnej i uzyskanie statusu osoby zatrudnionej, a przez to uzyskanie prawnej podmiotowości pracowniczej, upodmiotowienie na rynku pracy.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z instrukcją wykonania zlecenia.

Informujemy jednocześnie, że każda umowa-zlecenie jest obowiązkowo opodatkowana składkami ZUS: zdrowotną, emerytalną, rentową i wypadkową. Od każdej umowy-zlecenia muszą być odprowadzane, oprócz podatku dochodowego, również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W zamian każda osoba pracująca na umowę-zlecenie ma możliwość uzyskania następujących publicznych świadczeń:

– świadczeń zdrowotnych
– świadczeń wypadkowych
– wkładu w wypracowanie 5 lat okresów składkowych wymaganych do uzyskania przynajmniej minimalnego ubezpieczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy
– wkładu w wypracowanie 25 lat okresów składkowych wymaganych do uzyskania przynajmniej minimalnego ubezpieczenia emerytalnego

Wysokość składki ZUS określa art. 18 ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

Sprawdź, czy możesz nieodpłatnie korzystać ze świadczeń publicznej służby zdrowia na stronie zip.nfz.gov.pl

Pamiętaj: do emerytury liczy się każda złotówka!

 

 

Członkostwo

Naszym celem jest zrzeszenie osób nieposiadających stałego zatrudnienia. Zainteresowanym współpracą z nami proponujemy wstąpienie do naszej organizacji. Podstawowa składka członkowska wynosi 80 zł na miesiąc. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o obniżenie składki.

Wypełnij i podpisz z nami deklarację członkowską.

Wszelkie wpłaty, składki, darowizny prosimy o przekazywanie na konto:

56 1020 1097 0000 7002 0265 4358 – PKO BP

Kontakt: centrumbezrobocia@wp.pl albo http://facebook.com/centrumbezrobocia

 

 

######

Materiał z ZUS-owego „Nośnika”: przejdź do spisu treści

Centrum Bezrobocia imienia świętego Mateusza

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku